Centrum zdravého pohybu pro děti a dospělé

GDPR

ochrana Vašich dat

Klient/klientka

fitness tanečního studia Fitstep.cz​

Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Vaše OU zpracováváme

na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

*) jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, email, číslo účtu, údaje o zakoupeném zboží.

  • zajištění komunikace s vámi,
  • zajištění vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb naší společnosti všemi dostupnými formami, zejména zasíláním newsletterů, SMS zpráv, tel. nabídek, písemných nabídek, zveřejněním na webovských stránkách, účasti ve věrnostních programech provádění marketingových průzkumů účasti na marketingových a společenských akcích firmy a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese.

Vaše OU nepředáme žádné třetístraně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679. Máte právo na přístup k OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich OU, máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU). V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se zpracováním vašich OU se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně – Veronika Holujová, V Sadě 1505, Vlašim 258 01